Skip to main content

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

Opis

Projekt raziskuje vlogo slovenskih misijonark iz nekdanje Jugoslavije, ki so v Indijo prišle v obdobju pred II. svet. vojno in po njej, ter razkriva pozabljeno poglavje kulturne zgodovine, ki obsega pomembne povezave med Indijo in osrednjo ter vzhodno Evropo, pri tem pa se raziskava zgodovinsko umešča v širši kulturološki teoretski okvir. Skozi multidisciplinarni pristop bo projekt na izviren in kritičen način premislil diskurzivni arhiv in osvetlil neraziskano razmerje med močjo in vedenjem, kot se to razkriva ob predlagani temi. 

Prvi cilj projekta je raziskati in osvetliti individualne doprinose slovenskih misijonark k izobrazbi, družbeni prenovi, zdravstveni oskrbi in drugim aktivnostim v (post)kolonialni Indiji. Drugi cilj raziskave je primerjati raziskovalne rezultate s sodobnimi debatami, povezanimi s (post-)kolonializmom, evangelizacijo, izobraževanjem žensk, kastami, staroselskostjo, pa tudi z vlogo religije, opredeljeno kot motivacijsko silo v vsakdanjem življenju. Sledeč takšnim nastavkom se bo raziskava ukvarjala s tematikami, ki so v osrčju perečega vprašanja postkolonialne modernosti v Indiji.  

Teoretsko se raziskava prek analize družbeno-zgodovinskih in osebnostnih dejavnikov, ki so slovenske misijonarke motivirali, da so zapustile svoje rojstne države, umešča med kulturološke študije, ki jih zanima pomen (ženske) delovalnosti oz. tvornosti (ang. agency) v okolju, prežetim z verskimi, etničnimi, spolnimi in kulturnimi hierarhijami. Raziskava namreč predpostavlja, da so bile nekatere misijonarke kljub svoji podrejeni vlogi in nevidnosti dejavne akterke v procesu družbenih sprememb.

Projekt še v zadnjem trenutku združuje arhivsko raziskavo z ustnim zgodovinopisjem (intervjuji z zadnjo generacijo evropskih redovnic v Indiji), hkrati pa bistveno presega zgolj deskriptivno biografijo slovenskih misijonark. Izsledke konkretnih biografij bomo raziskovalci uporabili za  kritično obogatitev obstoječih študij na temo krščanskih misijonov v Indiji, ki se osredotočajo predvsem na aktivnosti kolonizatorjev (večinoma britanskih) in so privrženi tezi o misijonarskem kolonializmu. Predvidevamo, da bo projekt s preizpraševanjem različnih teorij o orientalizmu priskrbel alternativne utemeljitve prevladujočim pristopom razumevanja kulturnih odnosov med Indijo in Evropo. Kot analitsko orodje bomo uporabljali koncept vmesnosti (ang. in-betweeness) in ‘skrite zapise’, s katerimi bomo laže konceptualizirali specifično pozicioniranost slovenskih misijonark. Ker so te prihajale iz Balkana, so bile znotraj posvojenih, večinoma evropskih redov, pogosto obravnavane kot ne-dovolj evropske, medtem ko je domače prebivalstvo v njih še vedno videlo pripadnice rasno superiornega evropskega sveta. Prav tu se nam torej postavlja vprašanje, kako je ta ‘vmesni’ položaj vplival na njihov občutek delovalnosti v okviru poslanstva, ki so mu sledile. Nadalje bo predlagana raziskava skozi kritično analizo diskurzov misijonarskega pisanja, ki je bilo široko diseminirano v katoliških območjih nekdanje Jugoslavije v času med obema vojnama, ponudila svež vpogled v manj znano področje interkulturnih odnosov med Indijo in Evropo, področje ki je pomembno tako za slovensko kot tudi za mednarodno raziskovalno prizorišče.

Metodološko projekt načrtuje arhivske raziskave, zbiranje in analizo oralne zgodovine, etnografsko dokumentiranje podatkov skupaj z diskurzivno analizo primarnih in sekundarnih virov, vključno z literarnimi deli in vizualnim gradivom. Tema, ki je doslej ostajala zaprta bolj ali manj znotraj zidov religioznih redov, bo tako osvetljena kot kompleksni interkulturni fenomen, ki si zasluži kritično pozornost z vidikov različnih, medsebojno povezanih disciplin, kot so moderna zgodovina, antropologija, študije spolov, filozofija in religiologija. Z namenom zagotavljanja relevatne ekspertize jezikov, disciplin in metodologij in s ciljem uspešnega izvajanja projekta, bo raziskovalno skupino poleg vodje projekta sestavljalo še 6 raziskovalk.

 

Projektni rezultati:

1. Monografija, izvirni znanstveni članki, poglavja v zbornikih in druge objave

JELNIKAR, Ana in MOTOH, Helena, 2021. Potovanje v Indijo: misijonarska potopisa, konteksti in analize. Koper: Annales ZRS. [62072835]

JELNIKAR, Ana, 2021. »Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica : k novim smerem proučevanja misijonskih sester«. Dve domovini, št. 53, 63-78 [48761347]

—. 2019. »Slovene women missionaries in India: contexts, methods and considerations«, gostujoči uvodnik. Dve Domovini, št. 50, 7-13. [44810285]

—. 2019. »'Sama stojim pred svojim Bogom': svojska pot misijonarke in pisateljice Marije Sreš«, uvodna študija. V: JELNIKAR, Ana (ur.), SREŠ, Marija. Misijonarka pripoveduje. Ljubljana: Buča, 9-23, [53431299]

—. 2018. »'Sveti eksperiment«: misijonske zdravstvene sestre ali kako v Katoliški cerkvi redovnice postanejo zdravnice«. GSED, 58, št. 3/4, 77-90, [43774253]

—. 2017. »Marija Sreš, misijonarka v Indiji: če stopimo skupaj, nam nič ne morejo«, poljudni članek. Dnevnik online. 11. 11. [42713133]

DITRICH, Tamara, 2021. »Rigvedske boginje, njihova vloga in pomen v vedskem panteonu«. V: Nadja-Furlan Štante in Maja Bjelica (ur.), Pravičnost, sram, nasilje in feminilno: filozofski in vecdisciplinarni vpogledi, Koper: Annales ZRS, 173-187.

—. 2019. »Female Renouncers in India: A Neglected Chapter in the History of Indian Religions«. Two Homelands, 50, 53–70. [69857890]

—. 2017. »Identity and Gender: A Buddhist Perspective«. V: Nadja Furlan-Štante, Anja Zalta, in Maja Lamberger Khatib (ur.), Women against War System, Philosophy in Dialogue, vol. 4. Vienna, Zurich: Lit. Verlag., 145–64. [1540119492]

MOTOH, Helena, 2020. »Azija med tigri in maliki: misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. Stoletja«. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 60, št. 1, 34–41. [15044611]

—. 2019. »'Our Bengal mission': Negotiation of National and Transnational Agendas by Interwar Yugoslav Missionaries in Bengal. Two Homelands, 50, 33–52. [44908589]

—. 2017. »Accommodation and Universalism: An Early Modern Experiment in Religious Dialogue«. V: Helena Motoh in Lenart Škof (ur.), Religions and dialogue, Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. vol. 22, no. 87/88, str. 39–54. [1540067012]

ROGELJA, Nataša, 2019. »A life in letters : an anthropological reflection on the correspondence of Slovene missionary Sr. Conradina Resnik«. Dve domovini št. 50, str. 89-108. [44895533]

—. 2019. Cukale, Jože: (1915-1999). Slovenska biografija, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022270/. [45860909]

AVSENIK NABERGOJ, Irena.2019. »The mission of the church in dialogue with non-Christian religions«. Two Homeland, 50, 15–32, [44810541]

—. 2018. »Od poetizacije poslanstva v Stari zavezi do polnosti misijona v Novi zavezi«. Bogoslovni vestnik, letn. 78, št. 3, 679-694 [8019802].

—. 2019. »Nations, religions and mission in documents of the Second Vatican Council«. Bogoslovni vestnik, letn. 79, št. 2, 457-471. [8222810].

2. Referati na konferencah in uvodna predavanja

JELNIKAR, Ana. 2019. »Literary Sisters or Serving God with the Pen: The case of Marija Sreš and Godelieve Prové«. Catholicism, Literature, and the Arts II: Legacies and Revivals, 08. 07–10. 07, Durham University, VB. [48178947]

—. 2019. »Slovenske misijonarke v Indiji: konteksti, metode in premisleki«. Neevropske raziskave v Sloveniji: od zbiranja k raziskovanju. SEM, Ljubljana, 05. 11–07. 11. [48177667]

—. 2019. »'Seekers of inner future in [the] past«': Medical Mission Sisters’ Quest for Humanity«. Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, ZRC, Ljubljana, 12. 09. [45124141]

—. 2018. »Rabindranath Tagore and Sister Nivedita: An Association of Dynamic Minds«. Uvodni prispevek na instoimenski konferenci. St. Xavier’s College, Burdowan, Indija, 07. 02. [42713645]

MOTOH, Helena. 2019. »Izmikajoče zgodbe –razmišljanje o biografijah slovenskih misijonark«. Neevropske raziskave v Sloveniji: od zbiranja k raziskovanju. SEM, Ljubljana, 05. 11–07. 11.

–. 2019 »Representations of Chinese religions in Slovenian museums, past and present«. 2019. From Centre to Periphery: Collecting Chinese Objects in Comparative Perspective. Ljubljana, 19. 09. –2. 09. SEM, Ljubljana. [2596051]

3. Vabljena predavanja na tuji univerzi

3.1. JELNIKAR, Ana. 2020 Giras ma ek dungari or To Survive and to Prevail; On the Adivasi Literature of Marija Sreš, St. Xavier’s College, Ahmedabad, Indija. 22. 01. [48174595]

3.2. DITRICH, Tamara. 2018. »Representations of Gender in Buddhism«, seminar, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 24. 05.

3.3 —. 2017. »The Yogasūtra«, seminar, Yoga College, Bowral, 03. 06.

3.4. PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja. 2020. »Antropologija telesa, prihodnosti in uma med Tasmanijo in Srbijo : predavanje na sedmem Šmitkovem večeru«. Filozofska fakulteta, Ljubljana, 25. 02. [COBISS.SI-ID 46212397]

4. Intervjuji, nastopi in druga izvedena dela

JELNIKAR, Ana. 2019. Misijonarka pripoveduje : predstavitev knjige in pogovor z avtorico Marijo Sreš, Atrij ZRC, 19. 07., Ljubljana. [48176131]

—. 2019. Potop v Indijo: pogovor z misijonarko in pisateljico Marijo Sreš. Sanje v Medani, Festival knjige in vina, 30. 06. [48175363]

—. 2018. Catholic Nuns as Universal Women or a Story on the Art of Not Being Governed, Megaphone Woman, P2 Artfarm, Vrboska, 28. 08., Hvar. [48177411]

—. 2018. Iskanje Magdalene od Kalkute do Velike Nedelje. 09. 07. Intervju z Agato Tomažič. ZRCalnik, ZRC SAZU [61499139]

5. Razstava

5.1 JELNIKAR, Ana. 2018. Iskanje Magdalene: Betka Kajnč v Indiji / Seeking Magdalena: Betka Kajnč in India. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 18.05 –10.09. [48754179]


Raziskovalni projekt

Ključne besede
srednja in vzhodna Evropa
ustna zgodovina
orientalizem
kulturni imperializem
kolonializem
ženska delovalnost
Indija
Slovenske misijonarke