Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka+386 1 470 64 39

lilijana.sprah@zrc-sazu.siDiplomirana psihologinja, Doktorica znanosti na področju medicinskih ved

Področja raziskovalnega dela:

- razvoj orodij za dvig ravni pismenosti o duševnem zdravju in vzpostavitev psihoedukacijskih protokolov,

- nevropsihološki dejavniki kognitivnih in čustvenih funkcij pri osebah z motnjami razpoloženja; pismenost o duševnem zdravju,

- funkcionalna  remediacija oseb  z motnjami razpoloženja in vzpostavitev programov podpore (psihoedukacija, kognitivna remediacija); nasilje v družini (programi podpore),

- prepoznavanje in obvladovanje poklicnega stresa ter njegovih negativnih izidov - absentizem, prezentizem, izgorevanje in fluktuacija; zdravje in dobro počutje na delovnem mestu,

- razvoj orodij za ocenjevanje osebnostnih, nevropsiholoških in kliničnih značilnosti oseb s težavami v duševnem zdravju in za ocenjevanje posledic poklicnega stresa in z njim povezanih pojavov,

- razvoj metodologije za opis značilnosti, dostopnosti, razpoložljivosti in uporabe služb na področju duševnega zdravja in dolgotrajne oskrbe.

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

2020-2022: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

2019: Načrt in metodologija evalvacije implementacije Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravju 2018 – 2028

2017-2019: Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA)

2015-2016: Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih

2015-2016: Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

2013-2014: Skrb za zdravje zaposlenih skozi usmerjeno obvladovanje psihosocialnih obremenitev

2011-2012: Program varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012:  Življenje z motnjo razpoloženja- Izobraževalni program prepoznavanja in obvladovanja bipolarne in depresivne motnje razpoloženja

2011: Analiza tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije v posameznih statističnih regijah s pomočjo prilagojene metodologije OECD Indeksa boljšega življenja

2002-2005: Nevropsihološki dejavniki samomorilnosti pri osebah odvisnih od alkohola

2001-2004: Rodnost in samomorilnost v Sloveniji: multidisciplinarni vidiki

Kot sodelavka:

2021-2024: Težave v duševnem zdravju migrantk_ov: izkušnje prepoznave in obravnave

2020-2023: Spremembe v kmetijstvu skozi oči in telesa kmetov

2020-2022: Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni

2014-2017: Psihološke in reproduktivne motnje pri moških, izpostavljenih prenatalnemu stresu

2014-2017: Primerjalna raziskava učinkovitosti psihiatričnih bolnišničnih sprejemov s pomočjo metode povezovanja podatkov med velikimi administrativnimi podatkovnimi zbirkami

2013-2016: Vrednotenje Skupnega ukrepa EU "Duševno zdravje in dobro počutje"

2013-2014: Z znanjem do zdravja zaposlenih

2013: Kolektivni spomin in kulturna dinamika

2012: Jezik, spomin in politike reprezentacije

2010 – 2012: Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S)

2009–2011: Medgeneracijska solidarnost v kmečkih družinah

2008–2011: Standardizirano elektronsko kodiranje in mapiranje služb za dolgotrajno nego (eDESDE-LTC) / Electronic standard coding and mapping of services for long-term care (eDESDE-LTC)

2007–2009: Evalvacija učinkov psihoedukacije in farmakoterapije bolnikov z bipolarno motnjo razpoloženja

2006 – 2008: Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarnem nivoju

2006–2008: Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji

2004–2007: Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno izobraženih v Sloveniji

2003–2005: Hetero in avtoagresivnost v družini

2003: Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco

Članstva:

Strokovni svet Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028

Nacionalna strokovna skupina Globalnega partnerstva za umetno inteligenco za področje bodočega dela - https://gpai.ai/projects/future-of-work/

WADD- World Association of Dual Disorders

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

Society for the Study of Addiction

Pedagoško delo

2003 – 2008: Predavateljica Zdravstvene psihologije in Komunikacije v zdravstveni negi  na Visoki šoli za zdravstvo Izola, Primorska fakulteta

2000 – 2002: Predavateljica psihologije na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani

SICRIS

CRESSWELL-SMITH, Johanna, DONISI, Valeria, RABBI, Laura, SFETCU, Raluca, ŠPRAH, Lilijana, STRASSMAYR, Christa, WAHLBECK, Kristian, ÅDNANES, Marian. "If we would change things outside we wouldn't even need to go in ---" : supporting recovery via community-based actions : a focus group study on psychiatric rehospitalization. Health expectations. 2020, 11 str. ISSN 1369-6513. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.13125  DOI: 10.1111/hex.13125.

KATSCHNIG, Heinz, STRAßMAYR, Christa, ENDEL, Florian, BERGER, Michael, ZAUNER, Günther, KALSETH, Jorid, SFETCU, Raluca, WAHLBECK, Kristian, TEDESCHI, Federico, ŠPRAH, Lilijana. Using national electronic health care registries for comparing the risk of psychiatric re-hospitalisation in six European countries: opportunities and limitations. Health policy 2019; 123 (11): 1028-1035.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851018303701?via%3Dihub , doi: 10.1016/j.healthpol.2019.07.006.

ÅDNANES, Marian, CRESSWELL-SMITH, J., MELBY, L., WESTERLUND, H., ŠPRAH, Lilijana, SFETCU, Raluca, STRAßMAYR, Christa, DONISI, Valeria. Discharge planning, self-management, and community support : strategies to avoid psychiatric rehospitalisation from a service user perspective. Patient education and counseling 2019; 22. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119305452?via%3Dihub , doi: 10.1016/j.pec.2019.12.002.

ŠPRAH Lilijana, DERNOVŠEK Mojca Zvezdana, WAHLBECK Kristian, HAARAMO Peija. Psychiatric readmissions and their association with physical comorbidity : a systematic literature review. BMC psychiatry, 2017 ISSN 1471-244X https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1172-3

ZORJAN, Saša, SMRKE, Urška, ŠPRAH, Lilijana. The role of attitudes to, and the frequency of, domestic violence encounters in the healthcare professionals handling of domestic violence cases = Vloga stališč in pogostosti srečevanja z nasiljem v družini pri ukrepanju zdravstvenega osebja. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, 2017; Vol 56, No 3 : 166-171. www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2017.56.issue-3/sjph-2017-0022/sjph-2017-0022.pdf

DOLENC, Barbara, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, TAVČAR, Rok, PERUGI, Giulio, AKISKAL, Hagop S. Relationship between affective temperaments and aggression in euthymic patients with bipolar mood disorder and major depressive disorder. Journal of affective disorders, 2015; vol. 174: 13-18.

ŠPRAH, Lilijana, NOVAK, Tatjana, FRIDL, Jerneja. The wellbeing of Slovenia's population by region : comparison of indicators with an emphasis on health = Blaginja prebivalcev Slovenije po regijah : primerjava kazalnikov s poudarkom na zdravju. Acta geographica Slovenica, 2014; vol.54, No 1:  67-87.

SALVADOR-CARULLA, Luis, ŠPRAH, Lilijana, et al. Evaluation of an integrated system for classification, assessment and comparison of services for long-term care in Europe : the eDESDE-LTC study. BMC Health Services Research,  2013; 13:218.

DOLENC, Barbara, ŠPRAH, Lilijana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, AKISKAL, Kareen, AKISKAL, Hagop S. Psychometric properties of the Slovenian version of temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego - Autoquestionnaire (TEMPS-A): Temperament profiles in Slovenian university students Journal of Affective Disorders, 2013, vol. 144, iss. 3: 253-262.

ŠPRAH, Lilijana. Funkcionalna remediacija oseb z motnjami razpoloženja. Soc. delo, 2012, letn. 51, št. 1/3, str. 143-152.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana, FRIDL, Jerneja. Assessment of well-being indicators at the regional level in Slovenia = Ocena kazalnikov blagostanja na ravni statističnih regij v Sloveniji. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.), KOJC, Sabina (ur.), POTOČNIK, Amna (ur.). 1st Chance4change International Conference Overcoming and Preventing Stress in the Individual & Quality of Life/Well-being in Urban Areas, Maribor, Slovenia, September 2012. Overcoming and preventing stress in the individual & quality of life, well-being in urban areas : conference proceedings, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO): Mariborska razvojna agencija (MRA), 2012, 2012, str. 1-7, zvd.

SALVADOR-CARULLA, Luis, ROMERO, Cristina, WEBER, Germain, DIMITROV, Hristo, ŠPRAH, Lilijana, VENNER, Britt, MCDAID, David. Classification, assessment and comparison of LCT services: development of an integrated system. Eurohealth (Lond.), 2011, vol. 17, no. 2/3, str. 27-29, ilustr.

SALVADOR-CARULLA, Luis, DIMITROV, Hristo, WEBER, Germain, MCDAID, David, VENNER, Britt, ŠPRAH, Lilijana, ROMERO, Cristina, RUIZ, Mencía, TIBALDI, Giuseppe, JOHNSON, Sonia. DESDE-LTC: Evaluation and classification of services for long term care in Europe. Barcelona: [s. n.], 2011. 163 str., ilustr.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Assessment of emotional processing biases in cognitive control performance. Stud. psychol., 2011, vol. 53, no. 1, str. 137-150.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. The psychoeducational impact on cognitive inhibition among euthymic bipolar patients. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 105-109.

ŠPRAH, Lilijana, NOVAK, Tatjana. Neurocognitive assessment of alcohol inpatients during recovery from alcoholism = Nevrokognitivna ocena abstinentov med njihovim okrevanjem od odvisnosti od alkohola. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, suppl. II, str. II-75-II-84.

DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana. Assessment of mental health services in Slovenia with the European service mapping schedule. Psychiatria Danub., 2008, vol. 20, no. 3, str. 439-442.

ŠPRAH, Lilijana. Survey of domestic violence among young adolescents in Slovenia. Psychiatria Danub., 2008, vol. 20, no. 2, str. 208-216.

Izobraževanje:

2000-  doktorat znanosti: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta;

področje / tema: Fiziologija živčevja in čutil / "Učinek spojine LEK-8829 na dopaminskih receptorjih pri podgani z enostransko okvaro striatuma"

1997- magisterij znanosti: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta;

področje / tema: Fiziologija živčevja in čutil / "Dopaminergična aktivnost ergolinskega derivata LEK-8829"

1987-  univerzitetna diploma: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo,

področje / tema: Klinična psihologija / "Motivacija in uspešnost  absolventov Osnovne šole s prilagojenim programom"

 

Zaposlitvena kariera:

2001 -  … . Raziskovalka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani

2003 – 2008: Predavateljica Zdravstvene psihologije in Komunikacije v zdravstveni negi  na Visoki šoli za zdravstvo Izola, Primorska fakulteta

2000 – 2002: Podoktorska raziskovalka na Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete v Ljubljani

2000 – 2002: Predavateljica psihologije na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani

1993 – 2000: Raziskovalna sodelavka, mlada raziskovalka in podiplomska študentka, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Laboratorij za raziskovanje možganov.

Raziskovalna področja
Psihologija S260
Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650

Ključne besede
razvoj evalvacijske metodologije
osebnostne poteze
dolgotrajna oskrba
stres
duševno zdravje
nevropsihofarmakologija
Kognitivna nevropsihologija motenj razpoloženja