Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917

Author: Alojz Cindrič
Year: 2019Table of content

Ljubljanski izobraženci skozi čas
Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917
     Uvod
Dunajska univerza 1365–1917
     Nastanek univerz
     Kratek pregled razvoja dunajske univerze – Alma mater Rudolphina 1365–1917
Fakultete
     Artistična/filozofska fakulteta
     Medicinska fakulteta
     Pravna fakulteta
     Teološka fakulteta
Imatrikulacija, arhivsko gradivo in metodologija raziskave
     Imatrikulacija
     Arhivsko gradivo
     Metode in pristopi
Univerzitetno izobraževanje Ljubljančanov pred ustanovitvijo dunajske univerze leta 1365
     Uvod
     Kratek zgodovinski oris Ljubljane
     Prebivalstvo Ljubljane
     Šolstvo v Ljubljani
     Prometne povezave
Ljubljanski študenti na dunajski univerzi v obdobju 1392–1917
     Splošno
     Kaj nam prinašajo podatki iz matrik – osebna (krstna) imena, priimki
     Osebna (krstna) imena
     Priimki
Ljubljanski študenti na dunajski univerzi v obdobju srednjega in zgodnjega novega veka (1392–1803)
     Vpis Dunaj – Kranjska – Ljubljan
     Epidemije, vojne in turška nevarnost kot negativen vpliv na razvoj in obisk univerze na Dunaju
Ljubljanski študenti na dunajski univerzi v obdobju 1392–1630
     Druge univerze, na katerih so se v tem obdobju izobraževali študenti iz Ljubljan
Družbena in socialna struktura ljubljanskih študentov v obdobju srednjega in zgodnjega novega veka (1392–1803)
     Družbena in socialna struktura
     Plemiči (nobili)
     Socialna struktura študentov glede na plačilo vpisne (imatrikulacijske) takse
     Premožni in revni študenti
Stroški študija
     Šolnina/kolegnina, plačilo predavanj
     Knjige, gradivo, pripomočki
     Življenjski stroški in štipendije
     Bivanje
     Štipendije
     Drugi stroški, oblačila
     Ocena skupnih stroškov študija
Izbira in stopnja študija ljubljanskih študentov v obdobju 1630–1803
     Dunajska univerza
     Gradec ali Dunaj? Ustanovitev univerze v Gradcu
Promovirani ljubljanski študenti na dunajski univerzi v obdobju 1392–1803
Znani Ljubljančani, ki so študirali na Dunaju v času 1392–1803, in njihova kasnejša življenjska pot
Ljubljanski študenti na dunajski univerzi v 19. in začetku 20. stoletja
     Uvod
     Arhivsko gradivo
Vpis ljubljanskih študentov in študentk na dunajski univerzi v obdobju 1804–1917
Izbira študija ljubljanskih študentov v obdobju 1804–1917
     Pravna fakulteta
     Filozofska fakulteta
     Medicinska fakulteta
     Teološka fakulteta
     Gimnazije
     Letnik študija
Šole pred vpisom na univerzo
Spričevala in dokazne listine ob vpisu v matriko
     Starost študentov ob vpisu na univerzo
     Prostovoljno služenje vojaškega roka
Socialna struktura ljubljanskih študentov v obdobju 1804–1917
     Uvod
Analiza socialne strukture ljubljanskih študentov
     Plemstvo
Poklicna oziroma družbena struktura očetov oziroma skrbnikov ljubljanskih študentov v obdobju 1804–1917
     A: Kmetijstvo, gozdarstvo in lov
     B: Obrt in industrija
     C: Trgovina in promet
     D: Uradništvo, javne službe, svobodni poklici in drugo
     Sklepne ugotovitve
Imatrikulacijska taksa
     Šolnina/poslušnina
Štipendije
     Knafljeva štipendija
Sorodstvene vezi in družinski status ljubljanskih študentov
     Sorodstvene vezi med študenti
     Družinski status
Jezikovni izvor ljubljanskih študentov, njihova veroizpoved in državljanstvo
     Jezikovna pripadnost
     Veroizpoved
     Državljanstvo
Študentke iz Ljubljane na dunajski univerzi v obdobju 1897–1918
     Od emonske zdravnice do prve promovirane doktorice medicine iz Ljubljane Gabriele Possanner
     Vpis študentk na filozofsko fakulteto – 1897/98
     Vpis študentk na medicinsko fakulteto – 1900/01
     Ljubljanske študentke
Življenjski stroški in materialni položaj ljubljanskih študentov na Dunaju v obdobju 1804–1917
     Življenjski stroški na Dunaju okoli leta 1800
     Življenjski stroški v Ljubljani v predmarčnem obdobju
     Življenjski stroški na Dunaju okoli leta 1874
     Življenjski stroški v Ljubljani ob koncu 19. stoletja
Stroški ljubljanskih študentov na Dunaju v času študija
     Pot
     Bivanje
     Prehrana
     Stroški študija (vpisna taksa, šolnina, pristojbine ob zaključku študija)
Prihodki študentov
     Dobrodelne ustanove, podporna društva
     Inštrukcije in priložnostno delo
     Eksistenčni minimum
Društveno in družabno življenje
Promovirani ljubljanski doktorji v obdobju 1804–1917
     Doktorat na pravni fakulteti
     Doktorat na medicinski fakulteti
     Doktorat na filozofski fakulteti
     Doktorat na teološki fakulteti
Analiza doktorantov iz Ljubljane
     Doktorji na pravni fakulteti
     Doktorji na medicinski fakulteti
     Doktorji na filozofski fakulteti
     Sklepne ugotovitve
Znani Ljubljančani, ki so študirali na Dunaju v obdobju 1804–1917, in njihova poznejša življenjska pot
Kako so nekdanji dunajski študenti iz Ljubljane sodelovali pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani

Povzetek
VIRI IN LITERATURA

APENDIX. ARHIVSKO GRADIVO – VIRI
Glavne rektorske matrike – Hauptmatrikeln
Register imatrikuliranih ljubljanskih študentov v obdobju 1392–1917
REGISTER 1392–1803
REGISTER 1804–1848
REGISTER 1804–1848
REGISTER 1849–1917
REGISTER 1849–1917
REGISTER inskribiranih ljubljanskih študentk 1897–1917
Imensko kazalo inskribiranih ljubljanskih študentk 1897–1918
Imensko kazalo imatrikuliranih študentov in študentk
Promocije ljubljanskih študentov 1385–1917
REGISTER doktorandov, ki se niso imatrikulirali
KAZALO TABEL
KAZALO GRAFIKONOV
KAZALO SLIKOVNEGA GRADIVA
SLOVAR MANJ ZNANIH LATINSKIH IZRAZOV, UPORABLJENIH V KNJIGI

KRAJEVNO KAZALO
IMENSKO KAZALO
 More ...

Iztok Ilich: Alojz Cindrič: Ljubljanski izobraženci skozi čas; Rtvslo.si, 19. 5. 2020Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
archives
cultural aspect
educational system
Graz
historical surveys
indexes
Ljubljana
Slovenians
social aspect
students
universities
Vienna
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR