Skip to main content

Begunci - nikoli dokončana zgodba

Opis

Porast globalnih številk beguncev v zadnjih desetletjih, njihov vstop oziroma uporaba  v prostoru politične argumentacije in javnega diskurza, je postavilo tudi vprašanje historiziranja begunske problematike kot posledico ugotovitve, da so begunci in begunska izkušnja v znatni meri izključeni iz »mainstream » historiografskih razprav, kot historična kategorija so odsotni iz družboslovnih obravnav in še toliko bolj iz politike. Za pomankljivo zanimanje beguncev v zgodovinopisju je težko podati prepričljive argumente, tudi zaradi zelo preprostega dejstva, da so bile izselitve prebivalstva (displacement)  najtesneje povezane s procesi, kot si bile vojne, revolucije ali oblikovanje (nacionalnih) držav. Umik razprave o beguncih na rob historičnih obravnav nenazadnje pomeni delno in okrnjeno branje/razumevanje procesov, ki so ne le zaznamovali, temveč v temeljih spremenili neko dobo.

Zamisel  o projektu o beguncih kot nikoli dokončani zgodbi predstavlja odziv na aktualna dogajanja v svetu, Evropi in Sloveniji ter je posledica spoznanja o ahistoričnem soočanju z aktualnimi begunci, ki jih znotraj konteksta varnosti aktualne politike zaznavajo izključno kot problem. S 1. svetovno vojno begunci postanejo predmet mednarodne politike in dejavnik v mednarodnih odnosih, po vojni so begunci postali odločilni dejavnik v notranji in mednarodni politiki, kar je pripeljalo do prvih mednarodnih pravnih določb za urejanje statusa begunca in njegovega (ne)državljanstva.  Na tej podlagi je odločitev za časovni okvir predlaganega projekta logična, saj bo zajel obdobje genocidnega 20. stoletja, ki je slovenski prostor z begunskega gledišča zaznamovalo kot prostor odhoda in kot prostor prihoda, pri čemer bo poudarek na odhodih s slovenskega prostora. Raziskava bo analizirala dve svetovni vojni ter vojno na področju nekdanje Jugoslavije  (1991 – 1995), pri čemer bosta 1. in 2. svetovna vojna  begustvo obravnavali z vidika odhoda s slovenskega prostora, zadnja vojna pa bo slovenski prosto postavila kot prostor prihoda, predvsem beguncev iz Bosne in Hercegovine. Begunstvo bo postavljeno v okvir socialne zgodovine vojn, ker bodo obravnavani načini in obdobja odhoda, metode nastanitve, oblike pomoči in samopomoči ter socialne mreže, ki so beguncem pomagale vzpostaviti osnovne pogoje bivanja v novih socialnih, etničnih, kulturnih in verskih okoljih.

Toda konca vojn, negotovost, propad imperijev in razpad imperialnega nadzora ne predstavljajo konca begunskih procesov, nasprotno.  Nacionalizacija in »purifikacija« povojnih prostorov sta bili posledica nacionalizmov, partikularizmov in ekspulzionizmov, s ciljem oblikovanja »čistih«/ nacionalnih držav, in sta namreč zahtevali umik prebivalstva z nepravimi etničnimi referencami. Zato se projektna skupina ne bo mogla in smela izogniti tudi problematiki izseljevanj neposredno po koncu obeh svetovnih vojn, vendar v omejenem obsegu. Pozornost bo posvetila posebni družbeni skupini, plemstvu, ki je po 2. svetovni vojni doživljala posebno usodo. Plemstvo v okviru povojnega obračunavanja novih oblasti z nasprotniki ni bilo obravnavano kot posebna družbena skupina, temveč so bili njegovi člani označeni kot Nemci in jih je zato čakala enaka usoda kot druge prebivalce slovenskega prostora, ki so sodili v to skupino, ustvarjeno na dejanski ali zgolj namišljeni nacionalni osnovi. Posamezni primeri, ki obravnavajo interakcijo plemiških rodbin s slovenskim okoljem v 40. letih 20. stoletja, so raztreseni po drugi (ne nujno znanstveni) literaturi. Kot zgovorna študija primera bo obravnavana tudi likovna umetnost na begunsko tematiko ter umetniki, umetnostni zgodovinarji in druge s tematiko povezane osebnosti.

Obravnava slovenske begunske izkušnje bo nadalje postavila slovenske prisilne migracije v kontekst evropske zgodovine vojnih migracij, saj je ta v evropskih kontekstualizacijah vojnega nasilja in z njim povzročenih migracij zapostavljena ali morda geografsko in izkušenjsko ne dovolj zanimiva za širšo evropsko historiografijo.


Faze projekta

1. leto:

 • evidentiranje gradiva (arhivi, knjižnice, teren)
 • okrogla miza: javna predstavitev problematike in preliminarnih rezultatov
 

2. leto:

 • nadaljevanje dela v arhivih, bibliotekah in na terenu
 • analiza gradiva in pisanje besedil
 • workshop: begunstvo in 1. svetovna vojna, case-study umetnost na begu
 

3. leto:

 • workshop: begunstvo v 2. svetovni vojni, case-study plemstvo
 • organizacija panela na prihodnjih konvencija The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies– begunstvo – nedokončana zgodba
 • priprava študij posameznih projektnih sklopov, tudi v angleškem jeziku
 • monografija o begunstvu v 1. svetovni vojni
 • priprava virtualne razstave in razstave v sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve Maribor.

Rezultati

Delavnica 3. jan. 2019
(pdf vabilo)

 

Delavnica 30. apr. 2021
(avdio posnetek sestanka)

Bibliografija

 • ANTOLIČIČ, Gregor. Od zaveznikov do nasprotnikov : Avstro-Ogrska diplomacija in vstop Kraljevine Italije v prvo svetovno vojno. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba. 2019, str. 161-182. [COBISS.SI-ID 45355309]
 • ANTOLIČIČ Gregor, Die slowenische Bevölkerung als Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg, Der Donauraum: Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, letnik 61 (2021), št. 2–3.
 • ANTOLIČIČ, Gregor. The Austro-Hungarian command of the Southwest Front : the Isonzo and the hinterland : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco, 25. nov. 2019.
 • AJLEC, Kornelija. Vloga ZDA pri oskrbi madžarskih beguncev v Jugoslaviji v letih 1956 in 1957. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 755-776 [COBISS.SI-ID 66259042]
 • AJLEC, Kornelija. Vloga Unrre pri oskrbi in repatriaciji jugoslovanskih razseljenih oseb v Italiji (1945-1947). Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329., 2020, letn. 60, št. 2, str. 120-132. [COBISS.SI-ID 33818371]
 • AJLEC, Kornelija. Yugoslav Refugees and British Relief Workers in Italian and Egyptian Refugee Camps, 1944–1946. V: BRAYDAN, David (ur.), REINISCH, Jessica (ur.) Internationalists in European History. Rethinking the Twentieth Century. London: Bloomsbury. 2021, str. 105–123. [COBISS.SI-ID 55281923]
 • GODEŠA, Bojan. Raphael Lemkinand the Slovenes : Compulsory evictions of slovenian population as the basis of nazi genocide policy : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco, 25. nov. 2019.
 • KOSI, Jernej. "Soldiers in - refugees out": civilians of Gorizia and Gradisca between pre-war evacuation plans and the actual survival strategies after the opening of the Isonzo front. V: BOISSERIE, Étienne (ur.), MONDINI, Marco (ur.). I disarmati = The disarmed : profunghi, prigioneri e donne del fronte italo-austriaco = refugees, prisoners and women of the Austro-Italian front, [Rovereto]: Museo Storico Italiano della Guerra. 2020, str. 175-190, 272. [COBISS.SI-ID 51388419]
 • KOSI, Jernej. "Siamo Polesani": classification as the essential characteristic of World War I refugee policy in imperial Austria : contribution at the 51st Annual ASEEES convention, San Francisco, nov. 23-26 2019.
 • KOSI, Jernej. Prva svetovna vojna začetek zgodovine modernega begunstva na slovenskem ozemlju. STA krog, 6. feb. 2019.
 • KOSI, Jernej. Transforming local identities : Prekmurje after the dissolution of Austria-Hungary : prispevek na mednarodni konferenci na temo "Paths of Transition / Transformation. Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after World War I", Graduate School for East and South East European Studies, München, 23-24 Nov., 2017.
 • KOSI Jernej, Less than Verwaltungsobjekte? Testimonies of the slovenian-speaking inhabitants about the retreat to the Austrian hinterland during the battles of the Isonzo. U sjeni Velikoga rata : odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016.. Str. 327-345. [COBISS.SI-ID 69921634]
 • MOHAR, Katarina, VODOPIVEC, Barbara. Art on the run : depictions of refugees in Slovenian fine arts : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco, 25. nov. 2019.
 • PREINFALK, Miha. The nobility in Slovenia as refugees after the Second World War : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco, 25. nov. 2019.
 • PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo in leto 1918. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica. 2019, str. 251-266. [COBISS.SI-ID 45578797]
 • PREINFALK, Miha. "Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena ---" : usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej : predavanje na 39. zborovanju ZZDS, Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana
 • RAHTEN, Andrej. "Prakatastrofa 20. stoletja" in Slovenci : kratka bilanca znanstvenih študij v letih spomina na prvo svetovno vojno. Zvon 2018, letn. 21, št. 6, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 44096813]
 • RAHTEN, Andrej. Koroška po plebiscitu : revanšizem, revizionizem in pregoni v poplebiscitnih mesecih. Studia Historica Slovenica, 2020, letn. 20, št. 2, str. 565-596.
 • REPE, Božo. Migracije od druge polovice 19. stoletja do danes : prispevek na strokovnem posvetu za mentorje zgodovinskih krožkov z naslovom Migracije, v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 20. okt. 2017.
 • SVOLJŠAK, Petra. Med zlomom in prelomom. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica. 2019, str. 37-54. [COBISS.SI-ID 45561389]
 • SVOLJŠAK, Petra. Po stotih letih. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba. 2019, str. 15-26. [COBISS.SI-ID 45353261]
 • SVOLJŠAK, Petra. Vračanje slovenskih beguncev v porušeno Posočje. V: DABO, Mihovil (ur.), RADOŠEVIĆ, Milan (ur.). U sjeni Velikoga rata : odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016.. Pula: Istarsko povijesno društvo. 2019, str. 347-362. [COBISS.SI-ID 44794669]
 • SVOLJŠAK, Petra. La guerra ai civili : il caso sloveno : predavanje na študijskih dnevih v org. Comitato d´Ateneo per il centenario della Grande Guerra "Guerra ai civili. Invasione, occupazione, ricostruzione", Aula Nievo - Palazzo del Bo, Padova (ITA), 13. dec. 2017.
 • SVOLJŠAK, Petra. Inbetween victory and defeat : the Isonzo War zone after Caporetto : predavanje na mednarodnem posvetovanju "From Victory to Defeat, from Defeat to Victory The Austro-Italian Front from Caporetto to Vittorio Veneto. Ljubljana (SLO), 12. okt. 2017.

Raziskovalni projekt