Skip to main content

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije

Opis

V opredelitvi »družbena in identitetna mobilnost« so v grobem zajeti trije temeljni elementi: 1) mobilnost posameznikov, skupnosti in skupin na družbeni lestvici v krajšem in daljšem časovnem izseku; 2) spremembe v njihovi identiteti, ki so z družbeno mobilnostjo neposredno ali posredno povezane, in 3) mobilnost kolektivnih identitet, ugotovljiva skozi daljša časovna obdobja. Vse tri naštete elemente vključuje tudi t. i. konfesionalna mobilnost (spreminjanje konfesionalne pripadnosti), ki ima svoje specifičnosti, a je hkrati neredko tesno povezana z družbeno oziroma z identitetno mobilnostjo ter z vprašanjem konfesionalne identitete kot take.

Predmet projektnih raziskav bodo pojavi in procesi, ki spremljajo ali so sestavni del daljnosežnih družbenih premikov. Večina v okviru predlaganega projekta raziskovanih pojavov oziroma procesov je vendarle trajala več stoletij: nekateri koreninijo še v srednjem veku, nekateri pa izzvenevajo v 19. oziroma 20. stoletju. Njihovo spremljanje skozi daljše časovno obdobje je neizogibna pot do globljega razumevanja vprašanj, ki jih taki pojavi oziroma procesi postavljajo.

Projekt, ki se v časovnem pogledu razteza na obdobje od okrog leta 1400 do prvih let po 1. svetovni vojni, vključuje tri tematske sklope, od katerih bo prvi težiščni. Znotraj vsakega tematskega sklopa bodo prednostno pokriti tisti problemi in problemske celote, ki so se pri dosedanjih poskusih prikazov posamezne dobe, družbenih skupin, skupnosti in posameznikov pokazali kot izrazito deficitarni.

Glavni cilj raziskav je prispevati k raziskanosti problemov, ki so pomembni za sintetični prikaz zgodovine slovenskega prostora in so se v slovenskem zgodovinopisju pokazali kot izrazite bele lise. Projekt je zasnovan tako, da karseda uravnoteženo pokriva različna obdobja, različne segmente družbe in celoten slovenski prostor s posebnim ozirom na obrobne pokrajine.


Faze projekta

Časovna razporeditev je strukturirana po tematskih sklopih in posameznih raziskavah, znotraj teh pa po treh enoletnih obdobjih.

1. sklop – MATERIALNA PODLAGA, PRAVNI STATUS, IZOBRAZBA TER OSEBNE IN DRUŽBENE VEZI KOT GIBALO ZA SPREMEMBE DRUŽBENEGA POLOŽAJA IN IDENTITETE

Raziskava 1: Družbena in identitetna mobilnost v luči davčnega katastra za svobodno posest – imenjske knjige
Sodelavci (3): Bizjak, Seručnik, Kos.
1.–3. leto: ustvarjanje baze podatkov in njihova analiza; 2. in 3. leto: priprava in objava treh znanstvenih razprav (obravnava treh obdobij).

Raziskava 2: Progresivna in regresivna mobilnost plemstva na Slovenskem med 15. in 19. stoletjem
Sodelavci (5): Kosi, Preinfalk, Golec, Kos, Makuc.
1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature in objava ene znanstvene razprave; 2. leto: priprava in objava treh znanstvenih razprav; 3. leto: priprava in objava treh znanstvenih razprav. Vsaj dve razpravi bosta sintetična prikaza problematike. Dve objavi se bosta nanašali na srednji vek, ostale na novi vek.

Raziskava 3: Družbena in identitetna mobilnost dveh posebnih kategorij kmetov – kosezov in svobodnikov med 15. in 19. stoletjem
Sodelavci (2): Bizjak, Oset.
1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 2. leto: priprava in objava dveh znanstvenih razprav; 3. leto: priprava in objava dveh znanstvenih razprav. Od skupno štirih znanstvenih razprav bodo tri posvečene kosezom, ena pa svobodnikom.

Raziskava 4: Družbena in identitetna mobilnost pri meščanskih naseljih s specifičnimi neagrarnimi dejavnostmi do začetka 20. stoletja
Sodelavci (1): Golec.
Raziskava bo opravljena v prvih dveh letih trajanja projekta. 1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 2. leto: priprava in objava dveh znanstvenih razprav.

Raziskava 5: Izobraženci v evidencah ljubljanskega jezuitskega kolegija v luči družbene in identitetne mobilnosti
Sodelavci (1): Makuc.
1. leto: ustvarjanje baze podatkov in njihova analiza; 2. leto: analiza in objava izsledkov samo na podlagi ljubljanskih evidenc; 3. leto: priprava in objava komparativne študije o študentski populaciji (Ljubljana–Gradec–Ruše).

Raziskava 6: Družbena mobilnost in samoreprezentacija višje duhovščine neplemiškega rodu na Slovenskem v zgodnjem novem veku
Sodelavci (1): Žnidaršič Golec.
1. leto: ustvarjanje baze podatkov in njihova analiza; 2. leto: analiza podatkov in objava prve razprave; 3. leto: analiza podatkov in objava druge razprave.

2. sklop – KONFESIONALNA MOBILNOST IN KONFESIONALNE IDENTITETE

Raziskava 7: Konfesionalna in identitetna mobilnost posameznikov in družbenih skupin na Slovenskem v dobi reformacije in protireformacije
Sodelavci (1): Žnidaršič Golec.
1. in 2. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 3. leto: priprava in objava znanstvene razprave.

Raziskava 8: Multikonfesionalnost Prekmurja kot podlaga za različnost identitet najvzhodnejše slovenske pokrajine
Sodelavci (1): Vörös.
1. leto: ustvarjanje baze podatkov in njihova analiza; 2. leto: priprava in objava ene znanstvene razprave, 3. leto: priprava in objava druge znanstvene razprave.

Raziskava 9: Integracija in adaptacija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem.
Sodelavci (1): Golec.
Raziskava bo opravljena v zadnjih dveh letih trajanja projekta.
2. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 3. leto: priprava in objava dveh znanstvenih razprav.

3. sklop – PRVA SVETOVNA VOJNA – POVZROČITELJICA DRUŽBENE IN IDENTITETNE MOBILNOSTI

Raziskava 10: Demobilizacija in rekonstrukcija po koncu vojne
Sodelavci (1): Svoljšak.
1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 2. leto: priprava in objava ene znanstvene razprave; 3. leto: priprava in objava druge znanstvene razprave.

Raziskava 11: Epidemija španske gripe 1918/19 kot gibalo regresivne in progresivne družbene mobilnosti
Sodelavci (1): Keber.
1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 2. leto: priprava in objava ene znanstvene razprave; 3. leto: priprava in objava druge znanstvene razprave.

Raziskava 12: Formalnopravna ukinitev plemiškega stanu 1918/19 in njene posledice za plemstvo na Slovenskem
Sodelavci (1): Preinfalk.
1. leto: evidentiranje in analiza arhivskih virov in literature; 2. leto: priprava znanstvene razprave; 3. leto: objava znanstvene razprave.

Sklepno:

Zadnjega pol leta trajanja projekta bo opravljen izbor reprezentativnih rezultatov projekta za prezentacijo na znanstvenem posvetu in objavo v posebnem zborniku (monografiji). Namen obeh oblik prezentacije je zaokrožitev novih dognanj v sintetičen prikaz družbene in identitetne mobilnosti v slovenskem prostoru. Pri izboru vsebin bosta upoštevana dva prednostna kriterija: 1) reprezentativna časovna in prostorska pokritost ter 2) predstavitev novih metodologij in pristopov.

Posvet in izdaja zbornika se bosta časovno pokrivala z iztekom projekta.


Rezultati

Boris Golec, Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč. Kronika 2016, 64/3.
Boris Golec, Cerknica - pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga. Kronika 2018, 68/2.
Boris Golec, Vzpon in zaton Dienerspergov. Štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908). Ptuj, 2017.
Boris Golec, Trg Jesenice - od kdaj zakaj in ali res trg? Kronika, 2019, 67/1.
Boris Golec, Matevž Režen, pl. Segalla (1665-1722) - od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda. Kronika 2016 64/3.
Boris Golec, Special types of self-government in towns and market towns in Slovenian territory from the end of the middle ages to the abolition of town and market town self-governments.
Boris Golec, Šentvid pri Stični - ugasli srednjeveški trg. Šentviško tisočletje. 1000 let Župnije Šentvid pri Stični. Šentvid pri Stični, 2017.
Boris Golec, Terezijanske reforme - gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru. Marija Terezija med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom.

Raziskovalni projekt

Ključne besede
vojna
konfesije
osebne in družbene vezi
izobrazba
pravni status
materialni položaj
slovensko ozemlje
identitetna mobilnost
družbena mobilnost

Raziskovalna področja
Zgodovina in umetnost H003