Skip to main content

Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne

Opis

Interdisciplinarni aplikativni projekt se osredotoča na manj raziskano področje propagande in cenzure v likovni umetnosti v obdobju od srednjega veka do konca prve svetovne vojne, torej v času, ko je bil slovenski prostor del habsburške monarhije. Glavno raziskovalno vprašanje je, kako sta propaganda in cenzura vplivali na likovno umetnost v habsburškem cesarstvu in na njeno recepcijo. Vprašanje bo preučeno iz dveh zornih kotov; z vidika prestolnice (Dunaj, v zgodnjem novem veku tudi Gradec), ter z vidika habsburških dežel (Kranjska in Štajerska).

Znanstveno izhodišče projekta je dejstvo, da sta bili skozi zgodovino likovna umetnost in politika (ter ideologija) tesno povezani preko cenzure in propagande. Prav vizualna sredstva omogočajo vpliv na najširši segment prebivalstva in odnos do drugega, zato je naloga predlaganega projekta, da preuči likovno umetnost habsburške monarhije s teh dveh aspektov, ki sta v srednjeevropskem merilu relativno slabo raziskana, za slovensko območje pa sploh predstavljata velik deziderat.

Metodološko izhodišče predlaganega interdisciplinarnega projekta je teza, da temeljite umetnostnozgodovinske raziskave kateregakoli področja ne morejo biti izvedene brez historičnega konteksta. Zaradi relativno skromnih zgodovinskih raziskav cenzure in propagande v habsburški monarhiji je pričujoči projekt zasnovan interdisciplinarno kot povezava zgodovinopisja in umetnostne zgodovine. Raziskave propagande in cenzure v likovni umetnosti na področju habsburške monarhije se bodo osredotočile na tri časovna obdobja: srednji vek, zgodnji novi vek in dolgo 19. stoletje. Ker gre za prve študije obravnavane tematike za ozemlje Slovenije, se bomo skladno s sestavo projektne skupine osredotočili na izbrane študije primerov iz zgoraj navedenih obdobij.

Raziskave srednjega veka bodo osredotočene na Celjske grofe, poleg Habsburžanov najpomembnejšo plemiško družino, ki je vladala večjem delu slovenskega ozemlja v srednjem veku in ki je tudi s pomočjo uporabe umetnosti (preko naročništva, dinastičnega češčenja svetnikov ipd.) pomembno konkurirala slednjim.

V sklopu študij obsežnega področja propagande in cenzure v zgodnjem novem veku bosta izpostavljeni dve sredstvi, portreti (kiparski in slikarski) in grafike, zlasti politični letaki. Projektna skupina bo preučevala propagandno vlogo likovne umetnosti v času reformacije in protireformacije, turških vpadov, krepitve cesarjeve absolutne oblasti ter v odnosu do drugih (verskih) skupnosti (Judje, Turki, protestanti).

V obdobju dolgega 19. stoletja sta tako cenzura kot propaganda doživeli velik razcvet. Raziskave dolgega 19. stoletja se bodo osredotočile na dva vidika: propagando v službi prebujajočih se narodov (zlasti afirmacija posameznega naroda skozi arhitekturo) ter prvo svetovno vojno, ki ne predstavlja le zaključka obravnavanega obdobja, temveč sta v času vojnega absolutizma tako propaganda kot cenzura dosegli svoj vrhunec.

Zavedajoč se pomembnosti diseminacije pridobljenih spoznanj, smo projekt zasnovali aplikativno, še zlasti za prvo svetovno vojno, o kateri bo organizirana razstava (s pomočjo digitalne humanistike).

Projektno skupino sestavljajo uveljavljeni in podoktorski raziskovalci Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU.

Rezultati raziskav bodo objavljeni kot izvirne znanstvene študije, širši javnosti pa predstavljeni v obliki razstave, predavanj in konferenc.


Rezultati

Izvirni znanstveni članki

 
KRMELJ, Vesna. France Stele v luči mladostne korespondence z Izidorjem Cankarjem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 1, str. 133-183, 237-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 3871086]
 
LAZARINI, Franci. Arhitektura v službi propagande - primer Nemške hiše v Celju. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2020, [Št.] 66, str. 2-10, fotogr. [COBISS.SI-ID 16045059]
 
VIDMAR, Polona (avtor, fotograf). Likovne upodobitve Valterja grofa Leslieja med tridesetletno vojno. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2020, str. 473-505, ilustr. [COBISS.SI-ID 48369923]
 
BELE, Martin. Did he really do it? : Frederick V of Ptuj - coward or victim?. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 11-24, 353, ilustr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 45009411]
 
KOSI, Miha. Representative buildings of the Counts of Cilli : an expression of dynastic propaganda. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 25-47, 355, ilustr., zvd., doi: 10.3986/ahas.25.2.02. [COBISS.SI-ID 44980227]
 
OTER GORENČIČ, Mija. Die Kartäuserpolitik der Grafen von Cilli - ein Vorbild für die Habsburger?. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 49-65, 357-358, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.03. [COBISS.SI-ID 44582915],
 
KOŠAK, Tina. Between uniformity and uniqueness : depictions of benefactors of Stična cistercian abbey. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 173-202, 355, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.07. [COBISS.SI-ID 44526339]
 
VIDMAR, Polona. Porträts als visualisierte Erinnerung an verdienstvolle Leistungen der Bürger von Maribor (Marburg). V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 203-230, 359-360, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.08. [COBISS.SI-ID 44587267]
 
LAZARINI, Franci. Nationalstile als Propagandamittel in der Zeit der Nationalbewegungen : slowenische und andere Nationalstile in der Architektur um 1900. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 249-267, 356-357, iustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.10. [COBISS.SI-ID 44812035]
 
SVOLJŠAK, Petra. Umetnost med cenzuro in propagando v prvi svetovni vojni. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 269-293, 359, doi: 10.3986/ahas.25.2.11. [COBISS.SI-ID 44982531]
 
VODOPIVEC, Barbara. Visual propaganda in the Slovenian territory during the First World War : influences and specifics. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 295-318, 360, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.12. [COBISS.SI-ID 44592387]
 
KRMELJ, Vesna. Narodi gredo svojo silno pot : položaj in ustvarjalnost likovnih umetnikov med prvo svetovno vojno na Kranjskem med cenzuro in propagando. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 319-349, 356, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.13. [COBISS.SI-ID 44596739],
 
OTER GORENČIČ, Mija (avtor, fotograf). The role of the Counts of Cilli in the architectural development of the Jurklošter Carthusian monastery's great cloister and the question of the location of Veronika of Desnice's grave : the archaeological method as an aid to art-historical interpretation. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 1, str. 67-118, ilustr , doi: 10.32874/SHS.2020-03. [COBISS.SI-ID 45005571]
VIDMAR, Polona. Sestop Habsburžanov in avstro-ogrskih junakov s piedestala : prispevek k slovenizaciji javnega prostora Maribora in sosednjih mest leta 1919. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2020, letn. 30, št. 4, str. 679-700, ilustr. [COBISS.SI-ID 46617859],
 
QUINZI, Saša. Rodbinske ambicije Sigismunda grofa Attems Petzenstein v luči umetnostnih naročil. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2021, 26, [št.] 1, str. 65-79, 190-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 50256131]
 
MAUČEC, Mateja. Vizualna propaganda Stadlerjevih ekumenskih prizadevanj v freskah Ivane Kobilce. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2021, 26, [št.] 1, str. 113-132, 188, ilustr. [COBISS.SI-ID 50256643]
 
Razstava
 
Spletna razstava: Vojna in moč podobe. Vizualna propaganda in cenzura na Slovenskem v času prve svetovne vojne (predogled); za interaktivni ogled razstave, prenesite PDF datoteko
 
Znanstveni prispevki na konferencah
OTER GORENČIČ, Mija. Umetnostna reprezentacija in propaganda Celjskih grofov preko monastičnih redov : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43191597]
 
KOSI, Miha. Reprezentacija Celjskih grofov v luči arhivskih virov : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor (SLO), 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43108653]
 
BENCE, Gorazd. Usoda cerkvenih ustanov Celjskih grofov po letu 1456 : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43191853]
 
MUROVEC, Barbara. Slikarstvo okoli 1600 v luči verskega razkola : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43192109]
 
VIDMAR, Polona. Portreti veljakov iz mariborskega rotovža : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43192621]
 
KOŠAK, Tina. Portreti ustanovnikov, dobrotnikov in vladarjev v samostanih kontemplativnih redov na Slovenskem v 17. in 18. stoletju : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43192365]
 
LAZARINI, Franci. Narodni slog v arhitekturi kot sredstvo politične propagande : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43193133]
 
VODOPIVEC, Barbara. Vizualna propaganda v prvi svetovni vojni - razglednice in plakati : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43193389]
 
KRMELJ, Vesna. Moderna umetnost v slovenskem katoliškem tisku v letih 1909-1925 : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 3916142]
 
LAZARINI, Franci. Narodni domovi in Nemške hiše v službi propagande - primerjalna slovensko-češka perspektiva : predavanje v okviru interne projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44930861]
 
VIDMAR, Polona. Portreti kot medij reprezentacije županskih dosežkov : predavanje v okviru elavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44931117]
 
VODOPIVEC, Barbara. Razglednice kot sredstvo vizualne propagande centralnih sil v prvi svetovni vojni : predavanje v okviru delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44929837]
 
KOŠAK, Tina. Stiški portreti dobrotnikov in deželnih knezov : predavanje v okviru delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44930093]
 
OTER GORENČIČ, Mija. Strategije samostanske politike Habsburžanov in Celjskih grofov kot sredstvo propagande : predavanje v okviru delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44930349]
 
BENCE, Gorazd. Svetniški zavetniki in dinastična propaganda grofov Celjskih : predavanje v okviru delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 14. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44930605]
 
LAZARINI, Franci. In the search of Slovenian national style in architecture : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31174147]
 
OTER GORENČIČ, Mija. The Medieval artistic propaganda of the House of Habsburg in the Stična Cistercian monastery : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31170051]
 
KOŠAK, Tina. Portraits of benefactors in the monasteries of contemplative orders in Slovenia : the case of Stična (Sittich) cistercian abbey : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31173123]
 
VIDMAR, Polona. Porträt als Belohnung : zu einer Funktion der Bildnisse am Ende des 19. Jahrhunderts : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31173891]
 
KOSI, Miha. Representative buildings of the Counts of Cilli : an expression of dynastic propaganda : predavanje preko spletne platforme Zoom na posvetovanju "Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands", org. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Filozofske fakultete Univ. v Mariboru in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana (SLO), 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31172611]
 
KRMELJ, Vesna. Vavpotič's painting "John of Carniola" in the context of World War I propaganda : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 32268803]
 
BENCE, Gorazd. Die verwitwete Baronin Katharina Elisabeth Raumschüssl und ihre Loretokapelle in Celje : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 31173635]
 
VODOPIVEC, Barbara. Visual propaganda in the First World War on the territory of Slovenia : influences and specifics : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 32266499]
 

BELE, Martin. Did he rallly do it? : Frederick V of Ptuj, coward or victim? : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 60200707]

SVOLJŠAK, Petra. Art between censorship and propaganda during the First World War : e-predavanje po videopovezavi Zoom na mednarodnem spletnem posvetovanju "Visual Arts Between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands", org. University of Maribor, Faculty of Arts, Maribor (SLO), Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History and Milko Kos Historical Institute, Ljubljana (SLO), 2. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 60884483]
 

Predavanja
MUROVEC, Barbara. Naslikana reformacija : Mencingerjeva hiša, Mestni muzej Krško, 21. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 3766382]
 
LAZARINI, Franci. Arhitektura v službi propagande : primer narodnih domov in nemških hiš : predavanje na rednem mesečnem srečanju članov Pravniškega društva Ljubljana, 1. feb. 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42603821]
 
LAZARINI, Franci. Med politiko naroda, arhitekturo in propagando : narodni domovi in nemške hiše na Slovenskem : spletno predavanje za Lions klub Ljubljana Tivoli, 9. feb. 2021. [COBISS.SI-ID 60332803]
 
Delavnica
Interna delavnica projektne skupine, 6. 6. 2018, Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, predavalnica FF 2.13 (sodelujoči: Franci Lazarini, Gorazd Bence, Miha Kosi, Tina Košak, Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Polona Vidmar, Barbara Vodopivec)
 
Delavnica projektne skupine, 14. 6. 2019, Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, predavalnica FF 2.13 (sodelujoči: Franci Lazarini, Gorazd Bence, Tina Košak, Vesna Krmelj, Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Petra Svoljšak, Polona Vidmar, Barbara Vodopivec)
 
Konferenca
 
Uredništvo
LAZARINI, Franci (urednik), KOŠAK, Tina (urednik). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 365 str., ilustr. Acta historiae artis Slovenica, 25/2, 2020. ISBN 978-961-05-0495-5. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 38441219]

Raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Zgodovina in umetnost H003
Umetnostna zgodovina H310