Skip to main content
Dr. Petra Svoljšak
 • predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
 • znanstvena svetnica, izredna profesorica
 • predsednica Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino
 • podpredsednica Upravnega odbora ZRC SAZU
 • članica upravnega odbora Fundacije Poti miru v Posočju


+386(0)14706202

+386(0)14257801

petra.svoljsak@zrc-sazu.si
Njeno raziskovalno delo se osredotoča na zgodovino prve svetovne vojne ter njen kulturno-zgodovinski kontekst, širše pa na družbeno in politično zgodovino 19. in 20. stoletja.

Raziskovalna področja:

 • Okupacije
 • Nasilje nad civilnim prebivalstvom
 • begunstvo
 • Nebojujoče skupine: ženske, otroci, starejši
 • Vojni invalidi in vojni veterani
 • Žrtve vojne
 • Spominjanje in spominska krajina
 • Socialna zgodovina vojne
 • Dediščina prve svetovne vojne (pot miru/Walk of Peace)

Pedagoška dejavnost:

 • Mediji, spomin in zgodovina I, Podiplomska šola ZRC, modul Kulturna zgodovina
 • Zgodovina nasilja I, Podiplomska šola ZRC, modul Kulturna zgodovina

Mentorstvo mladim raziskovalcem

Dr. Miha Seručnik 1. 11. 2006‒15. 12. 2010

Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998
Odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge "kot priznanje za njen trud pri razvoju madžarsko-slovenskih znastvenih in kulturnih stikov ter pri organizaciji spominskih slovesnosti ob stoletnici prve svetovne vojne"
Nagrada Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za leti 2019 in 202 za monografijo: Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba 2018
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Slovenci v primežu avstrijske cenzure med prvo svetovno vojno (podoktorski_raziskovalni • 01. januar 1999 - 30. junij 2001)
Odnos med mesti in zaledjem na Slovenskem (1500–1918) s posebnim ozirom na Primorsko (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2000 - 30. junij 2002)
Preoblikovanje spomina / Propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne (aplikativni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija? (crp • 01. avgust 2004 - 31. avgust 2006)
Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama (temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 30. november 2007)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Kulturna demografija prve svetovne vojne (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Ženske in prva svetovna vojna (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2014 - 01. junij 2017)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne (temeljni • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
NETWORLD - Mreženje in ohranjanje multikulturne dediščine prve svetovne vojne v Podonavju (interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
WALKofPEACE: Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom (trzni_projekt • 01. november 2018 - 30. junij 2022)

Izobrazba: 


1990 (diploma)   profesorica zgodovine in angleščine, smer zgodovina, angleški jezik s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
1998 (doktorat zgodovinskih znanosti)   Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Zaposlitve in funkcije

Od 1991 (polna zaposlitev) ZRC SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Od 2006 do 2019 dopolnilno delovno razmerje direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
od 2010 predstojnica ZRC SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa
1999 docentka sodobna zgodovina, Univerza v Ljubljani
2009 znanstvena svetnica ZRC SAZU, Ljubljana
2004 docentka Kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
2012 izredna profesorica Kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
2019 izredna profesorica Podiplomska šola ZRC SAZU

Znanja in sposobnosti:  

 • Njeno področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje obdobja svetovne vojne 1914 – 1918 ter spominske kulturne pokrajine, ki je nastala kot posledica vojne. Njene študije so primerjalne z evropsko vojno in spominsko izkušnjo. Obenem svoje znanje prenaša tudi na področje izobraževanja dodiplomskih in podiplomskih študentov.
 • Kot vodja dveh Ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih je podpiralo Ministrstvo za obrambo RS (Znanje za varnost in mir) je vzpostavila tvorne odnose s sodelavci Vojaškega muzeja ter drugih inštitucij, ki se z vojno ukvarjajo na različnih področjih , npr, geografskem, raziskave kovin in kovinskih materialov, kemijskimi raziskavami vpliva vojne na okolje ter tako vzpostavila mrežo inštitucij, ki interdisciplinarno pristopajo k raziskavi fenomena prve svetovne vojne in »slovenskega« soškega bojišča.
 • Kot sodelavka projekta »Preoblikovanje spomina - propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne« je posegla tudi na področje inventarizacije ter obdelave in varovanja nacionalno pomembnih objektov kulturne dediščine, kamor nedvomno sodijo spomeniki padlom slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni. V okviru projekta je pripravila primerne temelje za oblikovanja katastra spominskih objektov.
 • Posebno dejavna je na področju problematike žrtev prve svetovne vojne, kje se je poleg številnih študij uspela vključiti tudi v evropske raziskovalne tokove in skupine, ki proučujejo kulturno demografijo prve svetovne vojne. Ima dobre organizacijske sposobnosti in večletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov.
 • S skupino znanstvenikov z ZRC SAZU je pripravila dodiplomski in podiplomski študijski program Kulturna zgodovina, katerega direktorica je ter ga izvajajo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Politična zgodovina H271

Ključne besede
kulturna zgodovina
zgodovina prve svetovne vojne
politična zgodovina
družbena zgodovina
19. stoletje
20. stoletje
Soška fronta