Skip to main content

Ženske in prva svetovna vojna

Opis

Namen projekta je bil ugotoviti, kako je prva svetovna vojna posegla v življenje ženskega prebivalstva na Slovenskem in posledično spremenila spolni red takratne fin-de-siécle družbe. Projekt je pri raziskovanju življenja in izkušenj žensk v času prve svetovne vojne vzel v pretres ozemlje Kranjske, Spodnje Štajerske, Koroške, Primorja, in sicer v teritorialnem obsegu, ki ga danes v glavnini zajema Republika Slovenija, v manjšem delu pa bo vanj vključeno tudi italijansko, avstrijsko in madžarsko ozemlje. V analizo so bila vključena bodisi območja v neposredni bližini fronte (Kras, Goriško, Posočje) bodisi širše zaledje. Cilj projekta je tudi pridobiti in zbrati žensko avtobiografsko gradivo (korespondence, spomine, dnevnike, družinske kronike), iz javnih in zasebnih arhivov, z namenom kvalitativne analize pisanja in naracije žensk glede na njihovo pripadnost posameznim slojev, izobrazbo, starostno skupino in nacionalno pripadnost. Pridobljeni podatki bodo primerjalno obdelani v habsburškem in širšem evropskem okviru, tako da se bodo pokazale specifičnosti in splošnosti slovenskega primera.Raziskovalni projekt

Ključne besede
spol
prva svetovna vojna

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250