znanstvena svetnica

Telefon:
+318 1 47 06 414
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Irena Avsenik Nabergoj se ukvarja s slovensko literaturo in kulturo v evropskem kontekstu. Med področji njenega zanimanja so:

  • reprezentacije prve in druge svetovne vojne v slovenski in svetovni književnosti;
  • reprezentacije Judov in judovstva v slovenski in svetovni književnosti, avtobiografiji, dnevnikih, esejistiki in kritiki;
  • motiv Lepe Vide ter lik zapeljivca/ugrabitelja od folklore do literature ter primerjave s svetovnim folklornim izročilom in književnostjo;
  • transformacija antičnih in bibličnih motivov v literaturi in drugih umetnostih;
  • Ivan Cankar ter literatura in likovna umetnost slovenske in evropske moderne oz. nove romantike;
  • ljubezen in krivda, kazen in odpuščanje v literaturi;
  • etika, estetika, retorika v literaturi;
  • resničnost, resnica in lepota v zgodovini literature in umetnosti;
  • literarne vrste in zvrsti, biografija in avtobiografija.

 

Kot aktivna članica se redno udeležuje kongresov in konferenc Mednarodnega združenja za kulturno zgodovino (ISCH – International Society for Cultural History, Škotska), Ameriškega združenja za slovanske in vzhodnoevropske jezike in literaturo (AATSEEL –  American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, ZDA), Mednarodnega združenja za srednjeveške študije (IMS – Institute for Medieval Studies, Anglija), Slavističnega društva Slovenije (SDS – Ljubljana, Filozofska fakulteta). 

Izbrane publikacije

Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu (Razprave in eseji, 72). Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. (znanstvena monografija)

Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70). Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. (znanstvena monografija)

Children without childhood : theemotionality of orphaned children and images of their rescuers in selected works of English and Canadian literature. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2017, [Letn.] 50, [št.] 1/2, str. 95-135 (znanstveni članek)

Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, 2, str. 405-421(znanstveni članek).

Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 655-669 (znanstveni članek).

Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 193-207 (znanstveni članek).

Delo češkega misijonarja Antona Chráske med Slovenci in pot do drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 14, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 159-183, 280-281, portret, ilustr (znanstveni članek).

Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 103-110 (znanstveni članek).

Abduction in the Slovenian ballad of "Fair Vida" : symbolism and parallels in the Mediterranean region. V: BARNES, Aneilya (ur.), SALERNO, Mariarosaria (ur.). Symbols and models in the Mediterranean : perceiving through cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2017, str. 242-264 (znanstveni članek).

Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867-1918. V: VEVAR, Štefan (ur.), OREL, Barbara (ur.). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277, letn. 54, št. 95). Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 2017, str. 192-214, 316, 330-331 (znanstveni članek).

Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 75-88 (znanstveni članek)

Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 585-596 (znanstveni članek).

Continuities and ruptures in dialogue between Jews and non-Jews. V: BERNARD, Jacques-Emmanuel (ur.). Continuité et rupture : des échanges en Méditerranée : histoire, religion, littérature, société. Toulon [etc.]: Université [etc.]. [2016], str. 175-191 (znanstveni članek).

Resničnost, resnica in lepota v umetniški besedi J. W. Goetheja, J. Keatsa, L. N. Tolstoja, I. Cankarja in S. Kosovela. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 147-176, 336 (znanstveni članek).

Moč ljubezni v Visoki pesmi, pri sv. Bernardu in pri Danteju. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 491-504 (znanstveni članek).

Zrcalo angleškega antisemitizma v literarnih delih Marlowa, Shakespeara, Scotta, Dickensa in Joycea. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 219-262 (znanstveni članek).

Ivan Cankar. V: RATEJ, Mateja (ur.). Usode prve svetovne vojne, (Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 10, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2015, str. 9-22, portret (znanstveni članek).

Ivan Cankar in vélika vojna. Zgodovinski časopis, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 352–400.

Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji: doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2015. 487 f.

Justice and redemption : anthropological realities and literary visions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2014. 353 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Images of Jews in Slovenian literature between memory and metaphor. Journal of Mediterranean Studies, 2014, vol. 23, no. 2, str. 239–254.

Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide. V: Žbogar, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti (Obdobja, ISSN 1408–211X, Simpozij = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 11–22.

Intima in migracije: podobe prekmurskih sezonskih delavk v izbranih delih Miška Kranjca. V: Godina-Golija, Maja (ur.). Prekmurje – podoba panonske pokrajine. 1 izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 31–46.

Intimnost in spomin v Kosmačevem romanu Pomladni dan. V: Bandelj, David (ur.). Iz domače doline v svet: Ciril Kosmač danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 91–114.

Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006–5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, 1, str. 29–39.​

Reality and truth in literature : from ancient to modern European literary and critical discourse. Goettingen: V & R unipress, cop. 2013. 229 str. (znanstvena monografija).

The power of love and guilt : representations of the mother and woman in the literature of Ivan Cankar. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 463 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Avsenik Nabergoj, Irena, Žele, Andreja, Krašovec, Jože. Simboli neizrekljivega: izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih = Symbols of the inexpressible: the sources and transformations of motifs and symbols in literature and languages. Ljubljana: Intelego, 2013. 245 str. (znanstvena monografija).

Between fear, truth and fate : literary accounts of (post)war violence in the time of Slovenian democracy. V: Burlon, Laura (ur.). Verbrechen – Fiktion – Vermarktung : Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitätsverlag, 2013, str. 177–194. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6887/pdf/verbrechen.pdf.

Kultura in njeni umetnostni izrazi. V: Krakar-Vogel, Boža (ur.). Slavistika v regijah – Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408–3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 239–244.

Interakcija metafor, stereotipov in osebne izkušnje o Judih v družbeni funkcijskosti jezika. V: Žele, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408–211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 29–34. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Avsenik%20Nabergoj.pdf.

Poetics of love and devotion in Prešerenʼ poem The Baptism on the Savica. Religious and sacred poetry, ISSN 2299–9922, Apr.-May-Jun. 2013, year 1, no. 2, str. 67–84. http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/RASP-2013-no-02-_2.pdf.

Pre-modern philosophical views on reality and truth in literature. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2013, vol. 28, fasc. 1/2, str. 195–210.​

Power of Love and Guilt: Representations of Mother and Woman in the Literature of Ivan Cankar, Frankfurt am Main: Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschften, 2012. 423 strani, ilustr. (znanstvena monografija).

Temptation and abduction in epic poems and short narratives from antiquity, the Middle Ages and modern times: intertextuality and the Slovenian motif of Fair Vida. V: Podtergera, Irina (ur.). Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Göttingen: V & R unipress, cop. 2012, 2012, teil 2: Einflussforschung, str. 263−275.

Forgiveness and reconciliation: from Joseph of Egypt to Shakespeare's Prospero and philosophical interpretations. V: Juhant, Janez (Ur.), Žalec, Bojan (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 121–128.

Toš, Marjan, Avsenik Nabergoj, Irena (urednik, lektor), Luthar, Oto (urednik, recenzent). Zgodovinski spomin na prekmurske Jude. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 295 str., ilustr.​

Avsenik Nabergoj, Irena (avtor, urednik), Lamping, Dieter (urednik). Literarne vrste in zvrsti : stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 623 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Resnica v avtobiografiji, Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju. Slavia Centralis, 2011, letn. 4, št. 1, str. 80−96.

Predsodki o Judih pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu. V: Kranjc, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 21–26. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Avsenik_Nabergoj.pdf

Judje v slovenski književnosti. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 116–153. ​

Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: Motiv Lepe Vide (Zbirka Kultura). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, 726 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Cankar, Ivan, Avsenik Nabergoj, Irena (avtor dodatnega besedila, urednik). Svetovi srca in duha: odlomki iz del Ivana Cankarja. 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 286 str., avtorj. sl.​

Longing, Weakness and Temptation: From Myth to Artistic Creations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 321 str. (znanstvena monografija).

Recepcija izročila o Lepi Vidi v Prekmurju in Slovenskem Porabju. V: Novak-Popov, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 20). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. [191]–203.

Tema zapeljevanja v izročilu starega Bližnjega vzhoda. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2009, letn. 69, št. 3, str. 259–275.​

Mirror of Reality and Dreams: Stories and Confessions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2008, 309 strani, ilustr. (znanstvena monografija).

Nasilje v Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in medbesedilni stiki z evropsko literaturo. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.–apr. 2008, letn. 53, št. 2, str. [33]–47.​

Transformation of sensuality in the Slovenian ballad of Lepa Vida (Lovely Vida). Traditiones – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2007, letn. 36, št. 1, str. 209–225.

Literarna interpretacija svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Thomasu Mannu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 2, str. 239–260.​

Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi. Slavistična revija, okt.–dec. 2005, letn. 53, št. 4, str. [553]–568.

Ljubezen in krivda Ivana Cankarja (Zbirka Kultura). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 794 str., ilustr.

The longing for homeland in the poetry of Slovene emigrant autoresses. Two homelands, ISSN 1581-1220. [English ed.], 2005, vol. 21. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm.​

Ivan Cankar between homeland and foreign parts. Two homelands, ISSN 1581-1220. [English ed.], 2004, vol. 20. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm.

Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2003. 623 str. 

Izbrani projekti

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (raziskovalni projekt • 1. maj 201730. april 2021)

Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

(Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201015. marec 2014)

Ostali projekti >>
Življenjepis

* 1994
diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za Slovenistiko in na oddelku za Umetnostno zgodovino

* 1993−1995
zaposlena kot sopranistka v Slovenskem komornem zboru

* 1995−2000
zaposlena na RTV Slovenija kot lektorica-fonetičarka

* 1998
končala magisterij s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2000
vpisala doktorski študij s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2000−2003
zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

* junij 2004
doktorirala s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* od 2004
svoje raziskovalno in pedagoško delo opravlja v kombinaciji treh znanstvenih oz. pedagoških ustanov: na ZRC SAZU, na Univerzi v Novi Gorici in na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

* od 2004
zaposlena kot raziskovalka v raziskovalnem programu in projektih Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

* od 2004/2005
dopolnilno pedagoško zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici kot nosilka predmetov:
na I. stopnji: Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, Pisanje zvrstnih besedil; Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti
na II. stopnji: Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti ; Slovenska književnost v diaspori (izbirna predmeta)

* od 2005
vključena v raziskovalne projekte in delno zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

* februar 2006
izvoljena v naziv »Docentka za 'slovensko književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* junij 2006
izvoljena v naziv »Znanstvena sodelavka« na ZRC SAZU

* september 2006
izvoljena v naziv »Znanstvena sodelavka« na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2008−2013
zaposlena v Sekciji za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU

* november 2009
dne 23. novembra 2009 prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju literarnih ved

* maj 2011
izvoljena v naziv »Izredna profesorica za 'Književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* junij 2012
izvoljena v naziv »Višja znanstvena sodelavka« na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU

* februar 2013
izvoljena v naziv »Višja znanstvena sodelavka za področje religiologije in religijske antropologije«  na Univerzi v Ljubljani

* september 2013
zaposlena kot »Višja znanstvena sodelavka« na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

* marec 2015
dne 7. marca 2015 je bila v Salzburgu sprejeta za redno članico Evropske akademije znanosti in umetnosti, I. razred: Humanistične znanosti.

* november 2015
doktorirala s področja bibličnih študij in judovstva na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (drugi doktorat)

* april 2017
izvoljena v naziv »Izredna profesorica za področje religiologije in religijske antropologije« na Univerzi v Ljubljani

* maj 2017
izvoljena v naziv »Redna profesorica za 'Književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* oktober 2017
izvoljena v naziv »Znanstvena svetnica« na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino

* februar 2018
izvoljena v naziv »Znanstvena svetnica za področje religiologije in religijske antropologije«  na Univerzi v Ljubljani

Raziskovalna področja

Zgodovina filozofije H130 • Biblija H170 • Umetnostna zgodovina H310 • Umetnostna kritika H313 • Estetika H315 • Dramska umetnost H330 • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

Slovenska in primerjalna književnost • literarna zgodovina • kulturna zgodovina • umetnostna zgodovina • kulturna antropologija • etnologija • estetika • literarna teorija • literarna kritika • biblične študije in judovstvo 

Priznanja in nagrade

Novembra 2009 je prejela državno Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela, ki ga podeljuje Vlada Republike Slovenije.