Skip to main content
Red. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj

znanstvena svetnica+318 1 47 06 524

irena.avsenik-nabergoj@zrc-sazu.siIrena Avsenik Nabergoj se ukvarja s slovensko literaturo in kulturo v evropskem kontekstu. Med področji njenega zanimanja so:

  • reprezentacije prve in druge svetovne vojne v slovenski in svetovni književnosti;
  • reprezentacije Judov in judovstva v slovenski in svetovni književnosti, avtobiografiji, dnevnikih, esejistiki in kritiki;
  • motiv Lepe Vide ter lik zapeljivca/ugrabitelja od folklore do literature ter primerjave s svetovnim folklornim izročilom in književnostjo;
  • transformacija antičnih in bibličnih motivov v literaturi in drugih umetnostih;
  • Ivan Cankar ter literatura in likovna umetnost slovenske in evropske moderne oz. nove romantike;
  • ljubezen in krivda, kazen in odpuščanje v literaturi;
  • etika, estetika, retorika v literaturi;
  • resničnost, resnica in lepota v zgodovini literature in umetnosti;
  • literarne vrste in zvrsti, biografija in avtobiografija.

 

Kot aktivna članica se redno udeležuje kongresov in konferenc Mednarodnega združenja za kulturno zgodovino (ISCH – International Society for Cultural History, Škotska), Ameriškega združenja za slovanske in vzhodnoevropske jezike in literaturo (AATSEEL –  American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, ZDA), Mednarodnega združenja za srednjeveške študije (IMS – Institute for Medieval Studies, Anglija), Slavističnega društva Slovenije (SDS – Ljubljana, Filozofska fakulteta). 

Novembra 2009 je prejela državno Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela, ki ga podeljuje Vlada Republike Slovenije.

Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu (Razprave in eseji, 72). Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. (znanstvena monografija)

Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70). Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. (znanstvena monografija)

Children without childhood : theemotionality of orphaned children and images of their rescuers in selected works of English and Canadian literature. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2017, [Letn.] 50, [št.] 1/2, str. 95-135 (znanstveni članek)

Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, 2, str. 405-421(znanstveni članek).

Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 655-669 (znanstveni članek).

Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 193-207 (znanstveni članek).

Delo češkega misijonarja Antona Chráske med Slovenci in pot do drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 14, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 159-183, 280-281, portret, ilustr (znanstveni članek).

Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 103-110 (znanstveni članek).

Abduction in the Slovenian ballad of "Fair Vida" : symbolism and parallels in the Mediterranean region. V: BARNES, Aneilya (ur.), SALERNO, Mariarosaria (ur.). Symbols and models in the Mediterranean : perceiving through cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2017, str. 242-264 (znanstveni članek).

Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867-1918. V: VEVAR, Štefan (ur.), OREL, Barbara (ur.). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277, letn. 54, št. 95). Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 2017, str. 192-214, 316, 330-331 (znanstveni članek).

Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 75-88 (znanstveni članek)

Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 585-596 (znanstveni članek).

Continuities and ruptures in dialogue between Jews and non-Jews. V: BERNARD, Jacques-Emmanuel (ur.). Continuité et rupture : des échanges en Méditerranée : histoire, religion, littérature, société. Toulon [etc.]: Université [etc.]. [2016], str. 175-191 (znanstveni članek).

Resničnost, resnica in lepota v umetniški besedi J. W. Goetheja, J. Keatsa, L. N. Tolstoja, I. Cankarja in S. Kosovela. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 147-176, 336 (znanstveni članek).

Moč ljubezni v Visoki pesmi, pri sv. Bernardu in pri Danteju. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 491-504 (znanstveni članek).

Zrcalo angleškega antisemitizma v literarnih delih Marlowa, Shakespeara, Scotta, Dickensa in Joycea. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 219-262 (znanstveni članek).

Ivan Cankar. V: RATEJ, Mateja (ur.). Usode prve svetovne vojne, (Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 10, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2015, str. 9-22, portret (znanstveni članek).

Ivan Cankar in vélika vojna. Zgodovinski časopis, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 352–400.

Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji: doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2015. 487 f.

Justice and redemption : anthropological realities and literary visions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2014. 353 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Images of Jews in Slovenian literature between memory and metaphor. Journal of Mediterranean Studies, 2014, vol. 23, no. 2, str. 239–254.

Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide. V: Žbogar, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti (Obdobja, ISSN 1408–211X, Simpozij = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 11–22.

Intima in migracije: podobe prekmurskih sezonskih delavk v izbranih delih Miška Kranjca. V: Godina-Golija, Maja (ur.). Prekmurje – podoba panonske pokrajine. 1 izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 31–46.

Intimnost in spomin v Kosmačevem romanu Pomladni dan. V: Bandelj, David (ur.). Iz domače doline v svet: Ciril Kosmač danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 91–114.

Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006–5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, 1, str. 29–39.​

Reality and truth in literature : from ancient to modern European literary and critical discourse. Goettingen: V & R unipress, cop. 2013. 229 str. (znanstvena monografija).

The power of love and guilt : representations of the mother and woman in the literature of Ivan Cankar. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 463 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Avsenik Nabergoj, Irena, Žele, Andreja, Krašovec, Jože. Simboli neizrekljivega: izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih = Symbols of the inexpressible: the sources and transformations of motifs and symbols in literature and languages. Ljubljana: Intelego, 2013. 245 str. (znanstvena monografija).

Between fear, truth and fate : literary accounts of (post)war violence in the time of Slovenian democracy. V: Burlon, Laura (ur.). Verbrechen – Fiktion – Vermarktung : Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitätsverlag, 2013, str. 177–194. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6887/pdf/verbrechen.pdf.

Kultura in njeni umetnostni izrazi. V: Krakar-Vogel, Boža (ur.). Slavistika v regijah – Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408–3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 239–244.

Interakcija metafor, stereotipov in osebne izkušnje o Judih v družbeni funkcijskosti jezika. V: Žele, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408–211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 29–34. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Avsenik%20Nabergoj.pdf.

Poetics of love and devotion in Prešerenʼ poem The Baptism on the Savica. Religious and sacred poetry, ISSN 2299–9922, Apr.-May-Jun. 2013, year 1, no. 2, str. 67–84. http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/RASP-2013-no-02-_2.pdf.

Pre-modern philosophical views on reality and truth in literature. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2013, vol. 28, fasc. 1/2, str. 195–210.​

Power of Love and Guilt: Representations of Mother and Woman in the Literature of Ivan Cankar, Frankfurt am Main: Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschften, 2012. 423 strani, ilustr. (znanstvena monografija).

Temptation and abduction in epic poems and short narratives from antiquity, the Middle Ages and modern times: intertextuality and the Slovenian motif of Fair Vida. V: Podtergera, Irina (ur.). Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Göttingen: V & R unipress, cop. 2012, 2012, teil 2: Einflussforschung, str. 263−275.

Forgiveness and reconciliation: from Joseph of Egypt to Shakespeare's Prospero and philosophical interpretations. V: Juhant, Janez (Ur.), Žalec, Bojan (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 121–128.

Toš, Marjan, Avsenik Nabergoj, Irena (urednik, lektor), Luthar, Oto (urednik, recenzent). Zgodovinski spomin na prekmurske Jude. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 295 str., ilustr.​

Avsenik Nabergoj, Irena (avtor, urednik), Lamping, Dieter (urednik). Literarne vrste in zvrsti : stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 623 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Resnica v avtobiografiji, Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju. Slavia Centralis, 2011, letn. 4, št. 1, str. 80−96.

Predsodki o Judih pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu. V: Kranjc, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 21–26. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Avsenik_Nabergoj.pdf

Judje v slovenski književnosti. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 116–153. ​

Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: Motiv Lepe Vide (Zbirka Kultura). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, 726 str., ilustr. (znanstvena monografija).

Cankar, Ivan, Avsenik Nabergoj, Irena (avtor dodatnega besedila, urednik). Svetovi srca in duha: odlomki iz del Ivana Cankarja. 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 286 str., avtorj. sl.​

Longing, Weakness and Temptation: From Myth to Artistic Creations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 321 str. (znanstvena monografija).

Recepcija izročila o Lepi Vidi v Prekmurju in Slovenskem Porabju. V: Novak-Popov, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 20). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. [191]–203.

Tema zapeljevanja v izročilu starega Bližnjega vzhoda. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2009, letn. 69, št. 3, str. 259–275.​

Mirror of Reality and Dreams: Stories and Confessions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2008, 309 strani, ilustr. (znanstvena monografija).

Nasilje v Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in medbesedilni stiki z evropsko literaturo. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.–apr. 2008, letn. 53, št. 2, str. [33]–47.​

Transformation of sensuality in the Slovenian ballad of Lepa Vida (Lovely Vida). Traditiones – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2007, letn. 36, št. 1, str. 209–225.

Literarna interpretacija svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Thomasu Mannu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 2, str. 239–260.​

Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi. Slavistična revija, okt.–dec. 2005, letn. 53, št. 4, str. [553]–568.

Ljubezen in krivda Ivana Cankarja (Zbirka Kultura). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 794 str., ilustr.

The longing for homeland in the poetry of Slovene emigrant autoresses. Two homelands, ISSN 1581-1220. [English ed.], 2005, vol. 21. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm.​

Ivan Cankar between homeland and foreign parts. Two homelands, ISSN 1581-1220. [English ed.], 2004, vol. 20. http://www.zrc-sazu.si/ises/two.htm.

Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2003. 623 str. 

(Nova) Kulturna zgodovina intelektualne dediščine: slovenski historični prostor v evropskem kontekstu (research programme • 01. januar 2023 - 31. december 2028)
Književna republika Borisa Pahorja (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora (temeljni_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. avgust 2008)
Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
(Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 15. marec 2014)
Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2021)
Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)

* 1994
diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za Slovenistiko in na oddelku za Umetnostno zgodovino

* 1993−1995
zaposlena kot sopranistka v Slovenskem komornem zboru

* 1995−2000
zaposlena na RTV Slovenija kot lektorica-fonetičarka

* 1998
končala magisterij s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2000
vpisala doktorski študij s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2000−2003
zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

* junij 2004
doktorirala s področja literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

* od 2004
svoje raziskovalno in pedagoško delo opravlja v kombinaciji treh znanstvenih oz. pedagoških ustanov: na ZRC SAZU, na Univerzi v Novi Gorici in na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

* od 2004
zaposlena kot raziskovalka v raziskovalnem programu in projektih Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

* od 2004/2005
dopolnilno pedagoško zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici kot nosilka predmetov:
na I. stopnji: Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, Pisanje zvrstnih besedil; Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti
na II. stopnji: Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti ; Slovenska književnost v diaspori (izbirna predmeta)

* od 2005
vključena v raziskovalne projekte in delno zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

* februar 2006
izvoljena v naziv »Docentka za 'slovensko književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* junij 2006
izvoljena v naziv »Znanstvena sodelavka« na ZRC SAZU

* september 2006
izvoljena v naziv »Znanstvena sodelavka« na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

* 2008−2013
zaposlena v Sekciji za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU

* november 2009
dne 23. novembra 2009 prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju literarnih ved

* maj 2011
izvoljena v naziv »Izredna profesorica za 'Književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* junij 2012
izvoljena v naziv »Višja znanstvena sodelavka« na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU

* februar 2013
izvoljena v naziv »Višja znanstvena sodelavka za področje religiologije in religijske antropologije«  na Univerzi v Ljubljani

* september 2013
zaposlena kot »Višja znanstvena sodelavka« na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

* marec 2015
dne 7. marca 2015 je bila v Salzburgu sprejeta za redno članico Evropske akademije znanosti in umetnosti, I. razred: Humanistične znanosti.

* november 2015
doktorirala s področja bibličnih študij in judovstva na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (drugi doktorat)

* april 2017
izvoljena v naziv »Izredna profesorica za področje religiologije in religijske antropologije« na Univerzi v Ljubljani

* maj 2017
izvoljena v naziv »Redna profesorica za 'Književnost'« na Univerzi v Novi Gorici

* oktober 2017
izvoljena v naziv »Znanstvena svetnica« na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino

* februar 2018
izvoljena v naziv »Znanstvena svetnica za področje religiologije in religijske antropologije«  na Univerzi v Ljubljani

Raziskovalna področja
Zgodovina filozofije H130
Biblija H170
Umetnostna zgodovina H310
Umetnostna kritika H313
Estetika H315
Dramska umetnost H330
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
biblične študije in judovstvo
literarna kritika
literarna teorija
umetnostna zgodovina
kulturna antropologija
etnologija
estetika
kulturna zgodovina
literarna zgodovina
Slovenska in primerjalna književnost