Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec, predstojnik+386 1 47 06 527

gregor.pobezin@zrc-sazu.siUkvarja se z raziskovanjem antičnega zgodovinopisja in vprašanjem virov za antične zgodovinarje, antično kulturo in civilizacijo, recepcijo antike v srednjem in novem veku, prežitki antike ter antično, srednjeveško in novoveško epigrafiko. Poleg strokovnih raziskav se ukvarja tudi s prevajanjem antičnih in srednjeveških besedil v latinskem in grškem jeziku.

Na IKZ ZRC sodeluje pri raziskovalnem programu »Biografije, mentalitete, epohe«.

POBEŽIN, Gregor. »Dihotomija človeškega in živalskega : Salustij in (nekateri) njegovi zgledi«. Keria 15/1 (2013), str. 105–118.

POBEŽIN, Gregor. »Napis na piranski sliki 'Čudež sv. Jurija': poskus jezikovne, vsebinske in stilistične interpretacije«. Annales, Series historia et sociologia 22/1 (2012), str. 85–92.

KAMIN KAJFEŽ, Vesna, POBEŽIN, Gregor. »Koprski škof Paolo Naldini (1632-1713), njegova oporoka in njegovo zadnje počivališče v cerkvi sv. Blaža v Kopru = Il vescovo capodistriano Paolo Naldini (1632-1713), il suo testamento e la sua ultima dimora nella chiesa di San Biagio a Capodistria«. Zbornik za umetnostno zgodovino 48 (2012), str. 67–91, 241–242.

POBEŽIN, Gregor. Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo: pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada. Zgodovina historične misli 1&2: od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

InTaVia (mednarodni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400–1800 (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Ključne besede
grški zgodovinopisci
grška in rimska doba
zgodovinopisje
klasična filologija
antika
rimski zgodovinopisci